آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۵

انواع تقاضای بازار و بازاریابی مربوط به آن – قسمت اول

قبل از هر اقدامی برای بازاریابی ابتدا باید تقاضای بازار را شناخت. یعنی اینکه ببینیم بازار نسبت به محصولات و خدمات چه تقاضایی دارد و بر اساس آن نوع بازاریابی را مشخص کرد. بنابراین تناسب میان نوع تقاضا و انتخاب بازاریابی مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار است.